http://www.bankrut.ecom.net.pl/

 

W odpowiedzi na często zadawane pytania zamieszczamy krótką informację przybliżającą najważniejszą wiedzę o upadłości konsumenckiej.

 

Jest to przewidziana prawem droga oddłużenia dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których niewypłacalność nastąpiła nie z ich winy.

Brak winy sprowadza się w praktyce najczęściej do utraty pracy lub długotrwałej choroby czasem innych zdarzeń losowych. Należy zauważyć, że oddłużenie nie następuje automatycznie, lecz jest uzależnione od rzetelnego wypełniania obowiązków przez upadłego w trakcie trwania postępowania. Największą korzyść uzyskują dłużnicy, których zobowiązania znacząco przewyższają wartość posiadanego majątku. Poziom umorzenia długów może osiągnąć nawet 40-50% wartości zobowiązań. Należy jednak podkreślić, że cały majątek upadłego, w tym nieruchomości staje się masą upadłości przeznaczoną na pokrycie wierzytelności.